Nasi partnerzy

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Agencja Rozwoju Pomorza  
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Czy wiesz, że ... > Raporty i badania > Handel zagraniczny

Handel zagraniczny województwa pomorskiego

 

Przedstawiamy opracowanie poświęcone problematyce eksportu województwa pomorskiego. Zawiera ono wybrane aspekty dotyczące handlu zagranicznego województwa pomorskiego na tle pozostałych województw Polski.

Przedmiotem badań były między innymi: obroty importu i eksportu województwa, zmiany tych wielkości w czasie, otwarcie gospodarki regionu na wymianę handlową z zagranicą oraz znaczenie eksportu w produkcji sprzedanej. Prezentowana jest struktura produktowa oraz geograficzna eksportu, a także obie struktury łącznie. Oceniony został również stopień koncentracji eksportu, intensywność handlu wewnątrzgałęziowego i intensywność powiązań handlowych (eksportowych) z Unią Europejską oraz jej krajami członkowskimi. Ze względu na zasadnicze znaczenie krajów Unii Europejskiej dla wymiany handlowej Polski, relacjom z krajami Unii poświęcono w opracowaniu najwięcej miejsca. To przede wszystkim one kształtują i będą kształtowały eksport i import Polski - oraz województwa pomorskiego - w kolejnych latach.

Pobierz pełną wersję opracowania (plik pdf


Spis treści

 1.   Streszczenie opracowania i rekomendacje dla polityki rozwoju
 2.   Założenia i metodologia
 3.   Wartość obrotów handlowych oraz udział województwa pomorskiego w eksporcie Polski
 4.   Struktura towarowa eksportu województwa pomorskiego
  4.1. 

Struktura eksportu według proporcji czynników produkcji

  4.2. Najważniejsze produkty w eksporcie, koncentracja eksportu według produktów
  4.3.  Eksport produktów rolno-spożywczych
  4.4. Udział województwa pomorskiego w ogólnopolskim eksporcie wybranych produktów, ujawnione przewagi komparatywne
  4.5.  Saldo obrotów handlowych według produktów
 5.   Struktura geograficzna eksportu
  5.1.  Wartość oraz struktura eksportu na rynki wybranych grup krajów
  5.2. Najważniejsze kraje w eksporcie województwa pomorskiego
  5.3.  Koncentracja geograficzna eksportu
  5.4. Koncentracja produktowo-geograficzna
  5.5.  Ocena zbieżności popytu na import Unii Europejskiej z ofertą eksportową województwa pomorskiego
 6.   Intensywność powiązań handlowych województwa pomorskiego
  6.1.  Intensywność powiązań handlowych z Unią Europejską
  6.2. Intensywność powiązań handlowych z pozostałymi regionami świata
 7.   Handel wewnątrzgałęziowy
 8.   Import województwa pomorskiego
 9.   Analiza relacji strumieni eksportu i importu województwa pomorskiego w podziale na grupy krajów
 10.   Specyfika handlu zagranicznego województwa pomorskiego z wybranymi grupami krajów
  10.1.  Specyfika handlu z krajami regionu Morza Bałtyckiego
  10.2. Specyfika handlu województwa pomorskiego z krajami Dalekiego Wschodu
 11.   Struktura eksportu według form własności
 12. Prognozy strumieni handlu zagranicznego województwa pomorskiego do roku 2011
 13.   Analiza clusters
 14.   Podsumowanie
 15.   Bibliografia
 16.   Aneks statystyczny

Baza danych województwa pomorskiego


Copyright 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego